DangNhanh Blog

 | Blog
Chương trình chăm sóc khách hàng
Gửi ngày 17/09/2010 bởi

1. Đối tượng áp dụng:

Tất cả các khách hàng của DangNhanh.

2. Nội dung chương trình:

- Tích lũy điểm chính là căn cứ trên từng tin của hợp đồng.

- Bên cạnh đó thì điểm phụ kèm theo là các thông tin khác thay đổi tùy vào từng thời điểm DangNhanh áp dụng riêng biệt.

3. Hình thức triển khai:

Giai đoạn đầu: mỗi một khách hàng được tặng  5 điểm

Giai đoạn tiếp theo, triển khai chương trình.

- Mỗi một tin/hợp đồng + 1 điểm

- Kèm một phiếu đánh giá + 1 điểm

4. Tổng kết và giá trị khuyến mãi:

- Chia theo quý:  4 tháng/1quý

- Trong mỗi quý, 02 tháng công bố danh sách Top khách hàng có số điểm cao nhất.

- Cuối mỗi quý, căn cứ trên số lượng Top khách hàng có số điểm cao nhất và tùy vào từng quý DangNhanh sẽ áp dụng giá trị khuyến mãi cho từng thời điểm.DangNhanh(Theo DangNhanh)